Therapieverloop

U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intake/ kennismakingsgesprek.

Intake/kennismakingsgesprek
Tijdens dit gesprek worden de problematiek en de verwachtingen aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst uitgebreid besproken.

Onderzoeksfase
Daarna volgen vijf sessies met het kind. In deze sessies wordt een goed contact opgebouwd tussen de therapeut en het kind. Datgene waar het kind last van heeft, en wat het wil bereiken (doel) wordt helder. Tegelijkertijd richt de kindertherapeut zich op alle kwaliteiten en mogelijkheden die het kind al heeft. Soms is het probleem helaas niet op te lossen, maar wordt het kind wel vaardiger om met de lastige situatie om te gaan. Indien nodig is er tussentijds contact met de ouders over het verloop van de sessies.

Oudergesprek
Na deze vijf sessies volgt een oudergesprek. Hierin wordt het proces besproken en een (vervolg)behandelplan voorgesteld met eventuele begeleidingsadviezen. Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van het kind verteld. Soms is er al een positieve verandering waarneembaar.

Behandelfase/ vervolg van de therapie
Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor het kind. Soms is een therapie met enkele sessies klaar, soms duurt het wat langer. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Er wordt naar gestreefd de behandeling kort te laten duren.

Afronding
Ter afronding vindt er een evaluatiegesprek plaats, zowel met de ouders als met het kind.

Belangrijk voor het slagen van de therapie is de motivatie van het kind, de omvang van de klacht en de ondersteunende  rol van de ouders.

Indien van belang kan het nodig zijn om met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht, contact op te nemen. Uiteraard met toestemming van het kind en de ouders.

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie